Adatvédelmi nyilatkozat

A UNIGIFTER HUNGARY KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a UniGifter Hungary Kft. (“Társaság”, székhely: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14., cégjegyzékszám: 01-09-274968, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 25434264-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
 Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
 A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: UniGifter Hungary Kft.

Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Tartsay V. u. 14.

Telefonszám: +36 70 270 2580

E-mail cím: hello@unigifter.com

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-92452/2015

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (unigifter.com) vásárlási folyamatot kezdeményez.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1 A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely, születési hely és idő, nem, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.
4.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
4.3 A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

5.1 Az Adatkezelésre a unigifter.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
5.2 Az Adatkezelés célja a unigifter.com URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása a Felhasználó részére. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
5.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, részükre marketing üzeneteket küldjön.
5.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.5 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
5.6 Adatkezelő a Felhasználó zökkenőmentes kiszolgálása érdekében ún. presubmit tracking technológiát használ. A technológia révén Adatkezelő képes a Felhasználó által megadott adatok folyamatos tárolására, amely azt jelenti, hogy az adatkitöltés folyamata közben többszöri tárolásra kerülhet sor, Felhasználónak nem szükséges az adatkitöltést teljeskörűen elvégeznie.
5.6.1 A presubmit technológia során Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában meghatározott személyes adatokat is gyűjt.
5.6.2 Az adatgyűjtés célja, hogy Adatkezelő segítse Felhasználót rendelésének leadása és véglegesítése során. Ezalatt Adatkezelő mentheti Felhasználó kosárba helyezett termékeit, az általa megadott adatokat annak érdekében, hogy Felhasználó a megkezdett folyamatot a megkezdett állapotból folytathassa. Adatkezelő - amennyiben Felhasználó közvetlen elérésre lehetőséget adó kapcsolati adatot közölt - a tárolt adatokról email és sms értesítést küldhet, illetve emlékeztetheti Ügyfelet az adatmentés közelgő lejártáról. Adatkezelő minden általa küldött email üzenetet leiratkozó hivatkozással lát el, mellyel Felhasználónak lehetőséget biztosít a további kommunikáció és adatkezelés megszüntetésére.
5.6.3 A személyes adatok gyűjtésére a weboldalon található adatmezők kitöltésével, Felhasználó kifejezett kezdeményezésére kerül sor. Felhasználó kezdeményezésének minősül, ha Adatkezelő online felületén személyes adatait önszántából megadja. Felhasználó személyes adatainak megadásával hozzájárul azok kezeléséhez.
5.6.4 Adatkezelő ezen adatkezelést Felhasználókapcsolati alapon, szolgáltatása elengedhetetlen részeként végzi. Felhasználókapcsolatnak minősül, ha a weboldal látogatója vásárlási folyamatot kezdeményez. Adatkezelő a presubmit technológiával begyűjtött adatokat a vásárlás befejezéséig vagy annak vélhető meghiúsulásáig kezeli. Vélhető meghiúsulásnak minősül ha Felhasználó a vásárlási folyamatot kellő időn belül - jelen esetben 4 napban meghatározott időn belül - nem folytatja.
5.6.5 A 2011. évi CXII. 65. §-a alapján Adatkezelő a presubmit technológia révén Felhasználó kapcsolatban álló személyek adatait gyűjti, így hatósági adatvédelmi nyilvántartásra nincs szükség.
5.6.6 Adatkezelő Felhasználó kérésére hozzáférést biztosít a Felhasználóról tárolt adatokhoz, lehetőséget biztosít azok módosítására, részleges vagy teljeskörű megsemmisítésére. Ilyen jellegű igényeit Felhasználó a hello@unigifter.com email címre címzett üzenet formájában érvényesítheti.
5.6.7 Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít Felhasználó adatainak biztonságára, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik azok ésszerű védelmének biztosítására.
5.6.8 Adatkezelő az adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bíz meg. A presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozását a GhostMonitor (ghostmonitor.com) végzi.

6. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

6.1 A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
6.2 A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
6.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
6.4 A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
6.5 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

7. A TÁRSASÁG ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

7.1 A UniGifter Hungary Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.
7.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
7.4 A UniGifter Hungary Kft. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.6 A UniGifter Hungary Kft. mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
7.7 A UniGifter Hungary Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
7.8 Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
7.9 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
8.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
8.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

9. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a hello@unigifter.com e-mail címre küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
9.2 Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

10. ADATFELDOLGOZÁS

10.1 A UniGifter Hungary Kft. külön külső adatfeldolgozót kizárólag a presubmit technológiával gyűjtött adatok feldolgozására (lásd 4.6 pont) vesz igénybe, egyéb esetekben az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

11. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

11.1 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
11.2 Amennyiben a Társaság a unigifter.com oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
11.3 Amennyiben a Felhasználó a Adatkezelőban történt vásárlásához kapcsolódó fizetéskor a Barion online fizetési rendszert kívánja igénybe venni, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az következő Személyes adatai kerülnek továbbításra a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., adószám: 25353192-2-43) részére: felhasználónév, e-mail cím, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a Barion Payment Zrt. Általános Szerződés feltételeit. Az átadásra került Személyes adatokat a Barion Payment Zrt. saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli.
11.4 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

12.1 A UniGifter Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

13. A FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATOSAN

13.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hello@unigifter.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
13.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

14. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

14.1 A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a hello@unigifter.com e-mail címen.
Budapest, 2015. december 18.
Letölthető adatvédelmi nyilatkozat
 
A UniGifter Hungary Kft. webáruházának felületén süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.
 
Rendben